Δ Ο Μ Η
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:...........................Δημήτριος Κουκουνιάς
Αντιπρόεδρος:.........................Παναγιώτης Λενέτης
Γεν. Γραμματέας:..........................Ιωάννης Σανίδης
Ταμίας:.................................Παναγιώτης Καρέκος
Μέλη:...................................Μαρία Καραντανέλλη
         
................................Γεώργιος Αμπελικιώτης
Επιτροπή Πρωταθλήματος
Πρόεδρος:..............................Παναγιώτης Καρέκος
Μέλη:..................................Δημήτριος Κουκουνιάς
         
.................................Γεώργιος Αμπελικιώτης
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
Επιτροπή Ορισμού Διαιτησίας
Πρόεδρος:......................................Ιωάννης Συκάς
Μέλη:.......................................Σπυρίδων Σαλαβός
         
......................................Ιωάννης Τσεκούρας
Επιτροπή Ενστάσεων
Πρόεδρος:...............................Παναγιώτης Λενέτης
Μέλη:.....................................Ιπποκράτης Σανίδης
         
..................................Δημήτριος Κουκουνιάς
Πρόεδρος:......................................Ιωάννης Συκάς
Μέλη:.......................................Σπυρίδων Σαλαβός
         
......................................Ιωάννης Τσεκούρας